Xà gồ

Thông tin chi tiêt

BẢNG QUY CÁCH VÀ KHỐI LƯỢNG XÀ GỒ
Ghi chú:
  • Kích thước A x B bắt buộc theo bảng (A1). Tùy theo yêu cầu của khách hàng có thể thay đổi kích thước C và khối lượng sản phẩm
  • Dung sai độ dày: 15%.s
  • Đơn vị tính: kg/m
Bảng A1


TÍNH KHỐI LƯỢNG: P = L x 7.85 x S (kg/m)
L: chiều dài băng
S: Độ dày vật liệu

BẢNG CHIỀU DÀI BĂNG CÁC LOẠI XÀ GỒ
Ghi chú:
  • Kích thước A x B bắt buộc theo bảng (A2). Tùy theo yêu cầu của khách hàng có thể thay đổi kích thước C và khối lượng sản phẩm
  • Dung sai độ dày: 15%.s
  • Đơn vị tính: kg/m Bảng A2


CÔNG THỨC TÍNH CHIỀU DÀI BĂNG: L = L + 2L2 + 2L3 + a
Các kích thước L1, L2, L3 theo hình vẽ
Với a = 05.s

SAI LỆCH KÍCH THƯỚC CHO PHÉP

SAI LỆCH CHO PHÉP THEO GÓC